fbpx

Kazlų Rūda gali tapti puikiu pavyzdžiu kaip mažoje savivaldybėje galima sukurti gyvenimui, verslui, poilsiui ir oriai senatvei palankią aplinką. Atėjo laikas keisti valdžios požiūrį į žmogų, jo problemų sprendimą bei stabdyti korupcinius reiškinius mūsų savivaldybėje. Kazlų Rūdos savivaldybės vietos valdžia kartu su gyventojais gali įrodyti, kad šiame krašte gyvena ir dirba savo kraštą mylintys žmonės.
Politinė reklama. Parengė LRLS Kazlų Rūdos skyrius.

Mano prioritetas - rūpestis kiekvienu žmogumi

Savivalda turi tarnauti žmogui, būti atvira skaidri ir demokratiška

Sieksiu, kad komitetuose svarstomi klausimai būtų atviri ir juose galėtų dalyvauti visi suinteresuoti asmenys bei NVO atstovai. Gyventojai turi teisę viešai susipažinti su komitetų sprendimais.

Kas mėnesį rengsiu savivaldybės naujienlaiškį apie savivaldybės vadovų darbą, priimamus sprendimus bei tarybos sprendimų projektus

Į komisijas ir darbo grupes, kuriose sprendžiamos vietos gyventojų problemos įtrauksiu vietos bendruomeninių organizacijų atstovus

Suteiksiu seniūnijoms finansinį savarankiškumą. Sudaryti sąlygas išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pačioms priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo.

Aktyvinsiu bendruomenių, NVO ir jaunimo reikalų tarybų darbą. Vieną kartą ketvirtyje rengti susitikimus su jaunimo, NVO ir verslo atstovais

Mūsų veiklos prioritetas - švietimas ir jaunimo problemų sprendimas. Turime investuoti į ateities kartą ir taip ją išsaugoti savo gimtame krašte.

Miesto ir kaimo vaikai turi teisę gauti kokybiškas švietimo paslaugas bei galimybę dalyvauti popamokinėje veikloje.

Kursiu jaunimo atvirą erdvę Kazlų Rūdoje su filialais kaimuose, kuri telktų miesto ir kaimo jaunimą aktyviai veiklai.

Skatinsiu bendradarbiavimą su verslo įmonėmis kaip karjeros koordinatorėmis.

Sudarysiu sąlygas NVO sektoriui teikti suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas.

Mokytojai ir vaikai turi dirbti jaukiose mokyklose. Būtina visas švietimo įstaigas aptverti ir įrengti saugias automobilių aikšteles. Sieksiu pirkti švietimo paslaugas iš NVO sektoriaus.

Kofinansuosiu jaunimo užimtumą skatinančius projektus.

Infrastruktūros gerinimas

Vykdysiu vandentiekio ir kanalizacijos plėtrą kaimo vietovėse.

Sieksiu, kad būtų rekonstruojama kelio atkarpa Kazlų Rūda- Bliuviškiai bei įrengtas dviračių takas.

Kursiu Kazlų Rūdos viešąsias erdves. Žalios erdvės taps miesto įvaizdžio dalimi.

Įrengsiu automobilių stovėjimo aikštelę prie vaikų lopšelio- darželio „Pušelė“

Pritaikysiu per Kazlų Rūdą dviračių taką neįgaliesiems

Gerinsiu apšvietimą miesto ir kaimo teritorijose

Kazlų Rūda turi tapti patraukliu miestu ne tik čia gyvenantiems,
bet ir atvykstantiems svečiams

Miestas neturi savo įvaizdžio kūrimo plano. Investicijos daromos chaotiškai, nes svarbiau lėšų įsisavinimas , o ne jų tikslingumas vietos gyventojams ar bendram miesto įvaizdžio kūrimui.

Įkursiu turizmo informacijos centrą, kuris organizuos turizmo maršrutus su įvairiomis edukacinėmis programomis, dalyvaus projektinėje veikloje pritraukiant ES lėšas turizmo plėtrai mūsų savivaldybėje.

Palaikysiu ryšius su kraštiečiais užsienyje. Padarysiu užsienyje gyvenančių kraštiečių registrą, kasmet rengsiu kraštiečių šventę.

Aktyvinsiu bendradarbiavimą su miestais partneriais, rengsiu bendrus projektus, skatinsiu kultūrinį bendradarbiavimą.

Įrengsiu kazlūrūdiečių garbės alėją, kurie savo veikla garsino arba garsina Kazlų Rūdą.

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai turi teisę gyventi švariame mieste

Atnaujinsiu darbo grupę su IKEA pakviečiant miesto bendruomenę deleguoti savo atstovus. Apie šios grupės svarstomus klausimus bei priimamus sprendimus bus nuolat viešinama savivaldybės naujienlaiškyje bei atnaujintame savivaldybės tinklalapyje.

Kviesiu drauge su IKEA ir vietos gyventojais kurti Kazlų Rūdos mieste žaliąsias erdves.

Nepriklausomi ekspertai vykdys oro užterštumo ir kvapų tyrimus, kurių rezultatai bus viešai skelbiami

Siekiant mažinti transporto srautus mieste, atnaujinsiu aplinkelio bei viaduko per geležinkelį įrengimo svarstymą.

Naujos galimybės ir
naujos darbo vietos

Kazlų Rūda turi būti patrauklia vieta kurti verslą. 2018 metais Kazlų Rūdoje tapo nepalankiausios sąlygos verslo kūrimui.

Savivaldybės biudžeto pajamas didinsiu ne mokesčių didinimu verslo subjektams, o SVV skatinimo priemonėmis (Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, paskolos palūkanų daliniam kompensavimui, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam finansavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus).

Suteiksiu galimybę SVV subjektams, prašantiems paramos iš savivaldybės paramos fondo, paraišką bei su ja susijusius dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ir pateikti elektroniniu būdu, t. y. neatvykstant į savivaldybę bei supaprastinti paraiškų formą gauti paramą iš savivaldybės SVV paramos fondo.

Vykdant viešuosius pirkimus skatinsiu naudoti rezervuotas sutartis ir viešąsias paslaugas pirkti iš NVO sektoriaus.

Drauge su “Verslo Lietuva” kasmet rengsiu verslumo skatinimo konkursą „Verslumo Manija“

Vieną kartą ketvirtyje rengsiu verslo pusryčius su vietos verslininkais

Prioritetiškai skatinsiu ir remsiu socialinį verslą

Konkurencingas savivaldybės ūkis turi būti tvarkomas pagal aukštesnius vadybos standartus

Sieksiu, kad savivaldybių įmonėms vadovautų ne politikai, o kompetentingi specialistai. Įmonių kolegialūs valdymo organai bus formuojami skaidriai ir viešai, laikantis atitinkant teisės aktų reikalavimų. Įmonių internetiniuose puslapiuose bus viešinami įmonių valdymo organių protokolai.

Sieksiu, kad savivaldybių teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir teikiamos už geriausią kainą.

Sieksiu efektyvinti UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai darbą siekiant sumažinti tiekiamos šilumos kainą.

Vykdant viešuosius pirkimus ūkinėms paslaugoms (medžių genėjimas, sniego valymas keliuose irk t.) į pirkimus įtrauksiu vietos ūkininkus, smulkius verslo subjektus. Suteiksiu seniūnijoms finansinį savarankiškumą priimant sprendimus dėl ūkinių paslaugų organizavimo

Kultūros ir sporto paslaugos turi atitikti gyventojų lūkesčius.

Rekonstruosiu Kazlų Rūdos miesto kultūros centrą.

Skatinsiu fizinį aktyvumą kofinansuojant sveikatinimo projektus.

Atliksiu gyventojų kultūrinių poreikių analizę, planuosiu kokybiškų kultūros paslaugų pasiūlą bei nustatysiu plėtros uždavinius įvertinant platesnį kultūros paslaugų poveikį ekonominiam savivaldybės konkurencingumui.

Kursiu kultūrinio turizmo veiklas, kurios sudarytų tinkamas sąlygas turizmo plėtrai. Vienu svarbiausiu kultūrinio finansavimo kriterijų taps kultūrinių veiklų integravimas į edukaciją

Svarstysiu galimybę apjungti kultūros ir sporto centrą į vieną VšĮ, kuri be biudžetinio finansavimo galėtų rengti ir įgyvendinti įvairius projektus taip pritraukiant daugiau rėmėjų ir finansavimo šaltinių.

Plėtosiu kūrybinę vietokūrą – vietos bendruomenių įgalinimą naudoti kultūros turinį ir resursus vietos identiteto sukūrimui ir stiprinimui, didinant savivaldybės patrauklumą vietos gyventojams ir turistams. Kofinansuosiu NVO meno projektus

Futbolo stadione įrengsiu dirbtinę dangą ir apšvietimą

Sudarysiu sąlygas kitų sportinių šakų populiarinimui

Plėsiu vietos kultūros paslaugas numatant galimybę paslaugas pirkti iš NVO sektoriaus

Sieksiu, kad bibliotekos taptų informaciniais kompiuterinio raštingumo centrais teikiančiais kokybiškas ir šiuolaikiškas paslaugas

Socialinės paslaugos turi būti teikiamos kuo arčiau žmogaus.

Pagrindinis savivaldybės vaidmuo socialinių paslaugų teikimo procese turi būti socialinių paslaugų poreikių įvertinimui, prioritetų nustatymui, paslaugų pirkimo, kokybės kontrolei ir socialinių paslaugų tinklo plėtros skatinimui. Savivaldybės socialinės problemos turi būti sprendžiamos kompleksiškai stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Diegsiu programas, kurios padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos padarinių – savižudybių, žalingų įpročių paplitimo ir kt. – priežastis. Prioritetinis dėmesys bus skiriamas prevencinėms sveikatinimo priemonėms

Rengiant socialinių paslaugų planą atliksiu socialinių paslaugų poreikio analizę bei paslaugų vertinimą kliento požiūriu.

Į socialinių paslaugų teikimą įtrauksiu kuo daugiau NVO ir socialinio verslo atstovų.

Sieksiu, kad visi vieniši asmenys gautų bendrąsias paslaugas namuose.

Seniūnijose bus atnaujintos komisijos, kuriose dalyvaujant vietos bendruomeninių organizacijų atstovams būtų sprendžiami socialinės paramos klausimai tiems, kam jos iš tiesų reikia.

Tikiu, kad mes visi kartu galime pasiekti, kad Kazlų Rūdos krašte būtų gera gyventi dabar ir ateities kartoms, į kurį miela sugrįžti! Politinė reklama. Parengė LRLS Kazlų Rūdos skyrius.